Начало

 

АКЦИЯ БЕЗОПАСНОСТ

АКЦИЯ БЕЗОПАСНОСТ

  ВЪЗПОЛЗВАЙТЕ СЕ ОТ ВЪЗМОЖНОСТТА ДА ПОЛУЧИТЕ БЕЗПЛАТНА ПРОФИЛАКТИКА НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ ОТ ВАС ГАЗОВИ СЪОРЪЖЕНИЯ И СИСТЕМИ.

More...
АКЦИЯ БЕЗОПАСНОСТ

АКЦИЯ БЕЗОПАСНОСТ

АКО ВЕЧЕ СТЕ КЛИЕНТ НА БИТОВА ЛАЙТ ГАЗ НЕ СЕ КОЛЕБАЙТЕ ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС И ДА ЗАЯВИТЕ ВАШЕТО ЖЕЛАНИЕ ЗА ПРОВЕРКА НА ГАЗОВИТЕ УРЕДИ.

More...
АКЦИЯ БЕЗОПАСНОСТ

АКЦИЯ БЕЗОПАСНОСТ

НИЕ ЩЕ ИЗПРАТИМ СЕРВИЗЕН ТЕХНИК, КОЙТО ДА ИНСПЕКТИРА СЪОРЪЖЕНИЯТА ВИ В УДОБНО ЗА ВАС ВРЕМЕ. НЕКА ЗАЕДНО СЕ ПОГРИЖИМ ЗА ВАШАТА БЕЗОПАСНОСТ

More...
АКЦИЯ БЕЗОПАСНОСТ

АКЦИЯ БЕЗОПАСНОСТ

СТАНЕТЕ КЛИЕНТ НА БИТОВА ЛАЙТ ГАЗ И ЩЕ ПОЛУЧИТЕ НАПЪЛНО БЕЗПЛАТНО ПРОВЕРКА И ПРОФИЛАКТИКА НА ГАЗОВАТА ИНСТАЛАЦИЯ В ДОМА ВИ.

More...
Газсигнализатор H-220- LPG

Газсигнализатор H-220- LPG

  БИТОВА ЛАЙТ ГАЗ Ви предлага битовия Газсигнализатор H-220- LPG. Устройството осигурява Вашата безопасност при използване на уреди, работещи с пропан-бутан.…

More...
Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.

 БИТОВА ЛАЙТ ГАЗ ИЗКУПУВА УПОТРЕБЯВАНИ БУТИЛКИ ЗА ПРОПАН БУТАН. ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ МОЖЕТЕ ДА ПОЛУЧИТЕ НА ФИРМЕНИТЕ НИ ТЕЛЕФОНИ.

Наредба за допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства
 
Наредба за допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства (обн., ДВ, бр. 106 от 2006 г.; доп., бр. 7 от 2007 г.; изм., бр. 79 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 77 от 2009 г., бр. 49 от 2010 г., бр. 48 и 64 от 2011 г., бр. 7, 27 и 54 от 2012 г.; доп., бр. 78 от 2012 г.; изм. и доп., бр. 102 от 2012 г., бр. 40 от 2013 г.; изм. с Решение № 5079 от 2013 г. на ВАС – бр. 93 от 2013 г.; изм. и доп., бр. 111 от 2013 г.)
§ 1. В чл. 3 се създава ал. 11:
„(11) Лице по чл. 118, ал. 8 ЗДДС, което извършва зареждане на превозни средства, машини, съоръжения или друга техника за собствени нужди с течни горива, е длъжно да подава данни в НАП за наличните съдове/съоръжения за съхранение и/или зареждане с течни горива по реда на глава девета „б“.“
§ 2. Създава се глава девета „б“ с чл. 59в:
„Глава девета „б“
ПОДАВАНЕ НА ДАННИ В НАП ЗА НАЛИЧНИТЕ СЪДОВЕ/СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ И/ИЛИ ЗАРЕЖДАНЕ С ТЕЧНИ ГОРИВА ЗА СОБСТВЕНИ НУЖДИ
 Чл. 59в. (1) Лице по чл. 118, ал. 8 ЗДДС подава данни по електронен път с квалифициран електронен подпис по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс чрез електронна услуга в Портала за е-услуги на НАП, достъпен на интернет страницата на НАП.
(2) За всички съдове и съоръжения за съхранение и/или зареждане с течно гориво лицето по чл. 118, ал. 8 ЗДДС подава следните данни:
1. идентификационни данни за задълженото лице (пълно наименование/име, ЕИК от Търговския регистър/ЕИК по регистър БУЛСТАТ/ЕГН/ЛНЧ);
2. постоянен адрес/адрес на управление;
3. код и наименование на икономическата дейност по КИД-2008;
4. общо изразходвано количество гориво за предходната година;
5. местонахождение на съда/съоръжението;
6. вид на съда/съоръжението;
7. обем/вместимост на съда/съоръжението по т. 6;
8. вид на горивото и мерна единица;
9. предназначение на горивото;
10. регистрационен номер на стопанисваната мобилна цистерна за зареждане;
11. дата (година), от която се стопанисва съдът/съоръжението.
(3) Коригиране на подадени данни се извършва с подаване на нови данни.
(4) При настъпила промяна в обстоятелствата, за които са подадени данни за наличните съдове/съоръжения, с изключение на данните по ал. 2, т. 6 и 7, както и при придобиване на нови съдове/съоръжения или отписване на съдове/съоръжения, се подават нови данни в 7-дневен срок от настъпването на съответното обстоятелство.“
Заключителна разпоредба
§ 3. В 14-дневен срок от влизане в сила на тази наредба лицата по чл. 118, ал. 8 ЗДДС подават данни по чл. 59в в Националната агенция за приходите.

Новите технологии залегнали при изграждането на пълначните станции за пропан - бутан на Лайт газ гарантират сигурността на всички клиенти.

Лайт газ е единствената фирма в бранша, която изпълнява заявките в деня на получаването им. Телефоните за поръчки отговарят седем дни в седмицата с удължено работно време в делничните дни.

Доставка на Битова Газ - пропан бутан - За Пловдив и региона

 

Пропан-бутанът е сред продуктите , които при изгаряне отделят най-ниски емисии на вредни вещества. Лайт газ използва допълнителни подобрители , които спомагат за пълното изгаряне на газа , като така замърсяването се свежда практически да нула.

 

Поръчай Сега !

 Поръчай Сега !Доставка на Битова Газ - пропан бутан - За Пловдив и регионаbranding

Вход